Privacy-
Statement

Privacy Statement

PuurJenn is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt de beveiliging hiervan serieus. PuurJenn neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, mevrouw Jennifer Roose, te bereiken op puurjenn@gmail.com.

Persoonsgegevens die PuurJenn verwerkt
PuurJenn verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan PuurJenn hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Vertrouwelijke informatie (alleen van toepassing in geval van individuele coaching). 
Naast de persoonlijke gegevens wordt ook vertrouwelijke informatie verwerkt. Deze informatie verstrek je in een coachconsult of training om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van PuurJenn. Denk aan:

 • Gezondheid
 • Andere persoonlijke kenmerken of levensgebeurtenissen

Het doel van gegevensverwerking
PuurJenn verwerkt jouw gegevens met het volgende doel:

 • Verslaglegging voor eigen gebruik van de coach, met als doel een kwalitatieve borging van de dienstverlening
 • Het opstellen en ondertekenen van het coachcontract (voor zover van toepassing)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden om je in te schijven voor workshops, informatiesessies en trainingen
 • Om training & consulten op maat te geven
 • Verzenden van de PuurJenn nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
PuurJenn is onafhankelijk en er vindt geen verslaglegging plaats ten behoeve van derden, tenzij anders vastgelegd in het coachcontract (voor zover van toepassing). De vastlegging voor eigen gebruik geschiedt in professionele en beveiligde systemen. PuurJenn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een toestemmings-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PuurJenn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
PuurJenn neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt. PuurJenn gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Bewaartermijn
PuurJenn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. PuurJenn hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: 7 jaar , conform wettelijke bewaartermijn
 • Online verzonden persoonlijke informatie: Gedurende het coachtraject. Na afronding van het traject worden de mails en app’s binnen 60 dagen verwijderd. Informatie uit deze mails die bewaard dient te blijven conform de wettelijke bewaartermijn wordt vastgelegd in de coachkaart of klantmap.
 • Nieuwsbrieven en reclame-uitingen: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Vertrouwelijke en persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: Persoonlijke, bijzondere informatie die in de verslaglegging wordt maximaal 1 jaar vastgelegd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PuurJenn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij PuurJenn een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die PuurJenn van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar puurjenn@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt telefonisch contact opgenomen ter verificatie. Dit gesprek wordt vastgelegd en dient ter bescherming van jouw privacy. Mocht je onverhoopt een klacht hebben dan dien je deze in bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens AVG
Jennifer Roose
PuurJenn
puurjenn@gmail.com
06-42080533
Oude pastorieweg 53
5258 AB Berlicum

Scroll naar boven